messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศคณะกรรมการพนักวานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารสวนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์ดารบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 232 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง